• 100 % Garantie dat men eigenaar wordt
  • Aansluitgarantie nutsbedrijven
  • Goede woningen

GARANTIE inhoud huurkoopakte

                                                 

                                               Dr. Kandra Karoly, advocaat

                                                                          5350 Tiszafured, Orvenyi utca 2/e

 

                                                            KOOPCONTRACT

 

Overeengekomen:  enerzijds Adrianus Jan Alexander Scholtens (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer,                                               belastingnummer) Nederland, Nijmegen, Ligulastraat 71, verkoper

 

                                   anderzijds Naam (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer) en zijn vrouw

 

                                   Naam (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer) Adres...........

                                   Allen in persoon aanwezig op de ondergetekende plaats en dag, onder de volgende voorwaarden

 

1/ De verkoper verkoopt aan de kopers voor 32.328 euro (bedrag in letters) zijn exclusieve eigendom in Kotelek registratie 114 hrs 

(kadasternummer) Petofi utca 6, met 551 m2  grond en woonhuis, met de bepaling dat het zijn eigendom blijft totdat de koopprijs is betaald. Levert echter een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bijdrage aan het feit, dat de verkoop van het behouden eigendom wordt ingeschreven in het kadaster.

 

2/ De kopers kopen het onroerend goed aangegeven onder punt 1 en vragen -met toestemming van de verkoper- de Kadaster Autoriteit het feit van de overdracht onder eigendomsvoorbehoud in het register in te schrijven, waarbij de beide kopers elk het onroerend goed voor 50 % kopen.

 

3/ Kopers verbinden zich gezamelijk en hoofdelijk tot betaling van de koopprijs gedurende 72 maanden (6 jaar) (verwacht tot 25 augustus 2026). 449 Euro per maand (vierhonderdnegenenveertig euro/maand) in termijnen aan de verkoper te betalen. De kopers zijn hoofdelijk verplicht tot betaling van 449 euro per maand (vierhonderdnegenenveertig euro/maand) aan de verkoper te betalen op zijn bankrekening bij de ABN-AMROBANK Nr. NL75ABNA0615146341.

 

4/ De verkoper aanvaardt de wijze van betaling van de koopprijs voorzien in punt 3 door ondertekening van deze akte. Partijen leggen de plicht van de onroerendgoedregistratie van het eigendom van de kopers bij de redacteur (de advocaat) van deze akte. Verkoper heeft de plicht hem (de advocaat) in te lichten als de volledige koopprijs is voldaan. Door deze akte mede te ondertekenen verplicht de depositaris (advocaat) zich, in geval van een geloofwaardig bewijs van volledige betaling van de koopprijs, om binnen 2 werkdagen een registratieverzoek als eigenaar (van het huis) in te dienen bij het Kadaster. De advocaat stelt de kopers onverwijld schriftelijk in kennis van de afwikkeling. De verkoper verklaart dat in geval van zijn overlijden al de rechten en verplichtingen uit deze koopakte overgaan op zijn echtgenote Chona Galvez Gofredo (20-12-1970) en de aankooptermijnen worden door de kopers niet gewijzigd en blijven betaald worden op de bankrekening vermeld onder punt 3.

 

Volgen de 3 handtekeningen van de partijen en van de advocaat.

 

                                                                          PAGINA 2

 

5/ De verkoper verkoopt het onroerend goed , in de staat gezien door de kopers, met al zijn componenten (inclusief 2 gasconvecto- ren. 1 electrische boiler en rolluiken) vandaag voor gebruik exclusief door de kopers en hij laat -op zijn kosten voor eind augustus 2020 binnenschilderwerk verrichten. Kopers dragen de lasten en het risico van kosten aan de woning, vanaf het moment van deze inbezitname, en genieten gelijktijdig het genot van dit onroerend goed. Kopers zijn verplicht de nutsbedrijven binnen 14 dagen over te schrijven. Kopers mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, renovatiewerkzaamheden aan de woning uitvoeren. Kopers zijn verplicht op het onroerend goed, dat het voorwerp van de aankoop is, binnen 5 dagen een eigen- domsverzekering af te sluiten, die het risico van het onroerend goed dekt, met verkoper als begunstigde. De verkoper regelt een  een energiecertificaat  en de kopers betalen wettelijk de kosten daarvan (17612008 (V1 30)  Regeringsbesluit 1 paragraaf 3.

 

6/ Als kopers 2 opeenvolgende maanden niet betalen, heeft verkoper recht op betaling ineens van de achterstand. Blijft die uit heeft verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Kopers zijn dan verplicht het onroerend goed -als verkoper dat verlangt- in de oorspronkelijke toestand te herstellen en het onder punt 1/ aangegeven onroerend goed binnen 15 dagen aan verkoper terug te geven. 

 

7/ De verkoper garandeert dat het onder punt 1/ genoemde onroerend goed onbezwaar is en vrij van vorderingen en rechtszaken.

 

8/ De verkoper betaalt de kosten van deze akte, terwijl kopers de overige kosten, zoals de overdrachtsbelasting, betalen.

 

9/ Door dit document te ondertekenen machtigen de klanten Dr Karoly Kandra hen te vertegenwoordigen in de officiele vastgoed- procedures, zoals bechreven in de Ligivedet-wet.  Het document is door Tigved bewerkt voor inschrijving bij het Kadaster. Door ondertekening bevestigt de advocaat zijn mandaat.

 

10. De verdragssluitende partijen verklaren allen Nederlanders te zijn en handelingsbekwaam. De partijen zullen dit contract in alle opzichten lezen in een verkoopcontract in overeenstemming met hun wil. Bij zaken die niet in dit contract zijn geregeld is het civiele rechtboek van toepassing. Partijen leggen hun juridische geschillen voor aan de Hongaarse rechtbank.

 

Volgen de 3 handtekeningen van partijen en van de advocaat.

 

NOTE: 

De orginele Hongaarse tekst zenden wij op verzoek. Advocaten werken met standaardteksten. De koper is vrij in de keuze van de advocaat (reken op een aanzienlijk hoger tarief). Een advocaat mag alleen voor U werken als hij een vreemde taal voldoende spreekt. Een energiecertificaat kost ongeveer 100 euro. Vaak kan het zonder certificaat.