Duizenden euros voordeel: GEEN aanbetaling. Tijdelijk GEEN jaarlijkse 5% prijsverhoging (over de hele looptijd) !

Inhoud huurkoopakte

Pagina in constructie

 

                                                  Dr. Kandra Karoly, advocaat

                                                                          5350 Tiszafured, Orvenyi utca 2/e

 

                                                              KOOPCONTRACT

 

Overeengekomen:  enerzijds Adrianus Jan Alexander Scholtens (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer,                                               belastingnummer) Nederland, Nijmegen, Ligulastraat 71, verkoper

 

                                   anderzijds Naam (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer) en zijn vrouw

 

                                   Naam (geboortedatum en plaats, naam van de moeder, ID-nummer) Adres...........

                                   Allen in persoon aanwezig op de ondergetekende plaats en dag, onder de volgende voorwaarden

 

1/ De verkoper verkoopt aan de kopers voor 32.328 euro (bedrag in letters) zijn exclusieve eigendom in Kotelek registratie 114 hrs 

(kadasternummer) Petofi utca 6, met 551 m2  grond en woonhuis, met de bepaling dat het zijn eigendom blijft totdat de koopprijs is betaald. Levert echter een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bijdrage aan het feit, dat de verkoop van het behouden eigendom wordt ingeschreven in het kadaster.

 

2/ De kopers kopen het onroerend goed aangegeven onder punt 1 en vragen -met toestemming van de verkoper- de Kadaster Autoriteit het feit van de overdracht onder eigendomsvoorbehoud in het register in te schrijven, waarbij de beide kopers elk het onroerend goed voor 50 % kopen.

 

3/ Kopers verbinden zich gezamelijk en hoofdelijk tot betaling van de koopprijs gedurende 72 maanden (6 jaar) (verwacht tot 25 augustus 2026). 449 Euro per maand (vierhonderdnegenenveertig euro/maand) in termijnen aan de verkoper te betalen. De kopers zijn hoofdelijk verplicht tot betaling van 449 euro per maand (vierhonderdnegenenveertig euro/maand) aan de verkoper te betalen op zijn bankrekening bij de ABN-AMROBANK Nr. NL75ABNA0615146341.

 

4/De verkoper aanvaardt de wijze van betaling van de koopprijs voorzien in punt 3 door ondertekening van deze akte. Partijen leggen de plicht van de onroerendgoedregistratie van het eigendom van de kopers bij de redacteur (de advocaat) van deze akte. Verkoper heeft de plicht hem (de advocaat) in te lichten als de volledige koopprijs is voldaan. Door deze akte mede te ondertekenen verplicht de depositaris (advocaat) zich, in geval van een geloofwaardig bewijs van volledige betaling van de koopprijs, om binnen 2 werkdagen een registratieverzoek als eigenaar (van het huis) in te dienen bij het Kadaster. De advocaat stelt de kopers onverwijld schriftelijk in kennis van de afwikkeling. De verkoper verklaart dat in geval van zijn overlijden al de rechten en verplichtingen uit deze koopakte overgaan op zijn echtgenote Chona Galvez Gofredo (20-12-1970) en de aankooptermijnen worden door de kopers niet gewijzigd en blijven betaald worden op de bankrekening vermeld onder punt 3.

 

Volgen de 3 handtekeningen van de partijen en van de advocaat.

                                                                        PAGINA 2